Garantikraft Annen prismodell Garantikraft fylgjer til einkvar tid spotprisen + påslag, men våre innkjøparar gjer prissikringar på kraftbørsen for å unngå dei høge pristoppane. For dette betaler våre kundar ein risikokostnad som normalt ligg mellom 0-3,75 øre/kWh (inkl. mva). GarantiKraft tar utgangspunkt i marknadsprisen, men med moderate svingingar samanlikna med spotavtaler. Din pris fylgjer marknadsprisen når marknaden fell. Målsetnaden er å unngå uventa pristoppar gjennom aktiv forvaltning av ein styringspris. GarantiKraft er Fornybar Energi og er ein garanti for at krafta er 100% vasskraft! Avtala har ingen bindingstid. Yes email No contract time Monthly False False 0 25 0,0735 NOXXAUSTEVOLL 0 areaXXX «newAndExistingCustomers» etterskudd False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False 0 0 0 45 0 0 0 0 https://skjema.signere.no/SpaEx#/externalview/37074e3f-1b98-4d42-8228-a42d00e2c89d

Garantikraft

Garantikraft har vært konkurransedyktig og tålt både vær og vind i over 10 år! Garantikraft er ei innkjøpsavtale med pristak. Du får med deg alle prisnedgangane, men sikrar deg mot dramatiske prisauker. For dette pristaket betaler du eit påslag per kWh. Med dette produktet slipper du å vente på at vi setter ned prisen, det skjer automatisk